Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Yoniversal Care

Szanujemy prywatność danych osobowych osób, które korzystają z naszego Sklepu Internetowego. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) została przygotowana w celu udzielenia przejrzystej informacji dotyczącej przetwarzania przez Administratora danych. Poniżej znajdują się informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową (zwaną w dalszej części również „Serwisem” lub „Sklepem Internetowym”) na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

1. Polityka

Polityka prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania przez Administratora danych osobowych korzystających z naszego Sklepu Internetowego (w tym m.in. Użytkowników i Kupujących oraz osób odwiedzających i przeglądających stronę Sklepu Internetowego Yoniversal Care).

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Karolina Kumor z siedzibą przy Szczepanów 34/1, 58-124 Marcinowice,

Kontakt z Administratorem danych: e-mail: kontakt@karolinakumor.pl Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Karolina Kumor.

3. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe na przykład, gdy Użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, kupuje produkty znajdujące się na naszej stronie, a także kiedy np. kontaktuje się z obsługą klienta naszego Sklepu Internetowego. Przykładami danych osobowych, które wykorzystujemy i przetwarzamy są: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane firmy, NIP, informacje o płatnościach, historia zakupów, zamówień i użytkowania, adres IP, identyfikator klubowicza i inne informacje związane ze sprawą, w której się z nami kontaktuje.

4 .Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach Sklepu Internetowego i utrzymywania konta Użytkownika- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO. Dane, które są przez nas przetwarzane potrzebne są w szczególności do:

-korzystania ze Sklepu Internetowego, przeglądanie treści itp.

-zarejestrowania się w naszym Sklepie; założenie konta, korzystanie z konta
-składania zamówień – zawarcia umowy- dokonania płatności, rozliczeń
-obowiązków księgowych i prawnych|
-statystyki popularności korzystania z poszczególnych funkcji i części Serwisu oraz ułatwienie korzystania z Serwisu|
-ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
-rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania
-marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
-analizy sposobu korzystania i poruszania się przez Użytkowników po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników
-wysyłka informacji marketingowych
-wysyłanie newslettera
-dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
-korzystania przez Użytkownika ze wszelkich uprawnień konsumenckich 
-kontaktu z Użytkownikami bądź potencjalnymi Użytkownikami, we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego

5. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych korzystających z Portalu zależny jest od tego, z jakiego rodzaju usług oferowanych przez Administratora korzysta dana osoba.

Ponadto, dane osobowe mogą być również przetwarzane w formie informacji o aktywności korzystającego z Portalu podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.

Za każdym razem, kiedy w Polityce mowa jest o danych osobowych oznacza to dane, które umożliwiają identyfikację korzystającego z Portalu.

Dane, które są przetwarzane to dane:

A) dotyczące aktywności Użytkownika, w tym rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, tj.: dane dotyczące oglądanych podstron oferowanych w Serwisie, jak również dane dotyczące sesji urządzenia Użytkownika, systemu operacyjnego, lokalizacji, adresu IP/MAC, przeglądarki oraz unikalnego ID
B) dane osobowe podane przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym służącym do założenia konta w Serwisie, a także podanych w ramach Konta
C) imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, dane firmy, NIP
D) określonych kategorii danych osobowych Użytkowników w związku z ciążącymi na nim obowiązkami prawnymi, księgowymi oraz archiwizacyjnymi
E) dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu oraz wymienione w pkt. A)
F) dane dotyczące historii zamówień 
G) dane osobowe podane przez Użytkownika i zgromadzone w profilu oraz dokumentacji Administratora danych związanej z zawartą umową sprzedaży, tj.: imię, nazwisko, adres dla doręczeń i PESEL (jeżeli zostały podane), dane dotyczące korzystania z usług oraz podane w celu skorzystania z usług, a także inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia
H) dane dotyczące korzystania z usług będących przyczyną skargi lub wniosku oraz podane w celu skorzystania z usług
I) dane osobowe Użytkowników w celu marketingu 
J) identyfikator klubowicza

Za każdym razem, kiedy podczas korzystania z jakiejkolwiek usługi Administratora Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych, ma prawo do odmowy ich podania. Niepodanie danych osobowych, kiedy zostanie o to poproszony może w efekcie doprowadzić do braku możliwości skorzystania z konkretnej usługi.

6. Odbiorcy danych osobowych

Dla osiągnięcia celów określonych w Polityce prywatności i plików cookies możemy udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym świadczenie oferowanych przez nas usług tj:

 • instytucjom finansowym, dzięki którym możemy zaoferować Użytkownikom płatności online,
 • dostawcom usług transportowych czy związanych z doręczaniem przesyłek (kurierzy) oraz logistycznym, dostawcom oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności, biurom rachunkowym
 • dostawcom usług technologicznych, hostingodawcom, operatorom internetowej platformy handlowej,
 • podmiotom zapewniający nam wsparcie w zakresie IT
 • podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo
 • dostawcom świadczącym usługi związane z marketingiem i reklamą
 • w przypadku skorzystania przez Użytkownika z usług dostarczanych nam w związku ze Sklepem przez portale społecznościowe- portale społecznościowe
 • osobom upoważnionym do przetwarzania danych przez Administratora. Administrator udostępnia dane osobowe wszelkim osobom upoważnionym przez niego do przetwarzania danych w jego imieniu

Poza tym odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Czas przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowywane są przez czas odpowiadający ważności zapisanych na ich urządzeniach plików cookies, a jeżeli skorzystali z usług Sklepu Internetowego – do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu Usług, z jakich skorzystali, w zależności od ich rodzaju.

Dane osobowe Użytkowników zalogowanych są przechowywane przez cały okres posiadania Konta w naszym Sklepie Internetowym w celu świadczenia usług, jak również do celów marketingowych. W sytuacji, kiedy konto zostanie usunięte-po upływie 2 lat dane Użytkowników, którzy złożyli zamówienia na produkty zostają usunięte, chyba że w tym terminie nastąpiła przerwa biegu okresu przedawnienia – w takim wypadku dane są usuwane po upływie okresu przedawnienia lub po całkowitym zaspokojeniu roszczeń stron i braku możliwości wniesienia środków odwoławczych (zaskarżenia). Dane osobowe pozostałych Użytkowników zostają usunięte lub zanonimizowane z chwilą usunięcia Konta. 

8. Prawa

Użytkownik może skorzystać z praw przysługujących mu w zakresie Twoich danych osobowych pisząc na adres kontakt@karolinakumor.pl Rozpatrujemy zgłoszenie w możliwie jak najkrótszym czasie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – zachowanie miesięcznego terminu jest niemożliwe, Administrator danych rozpatrzy żądania w ciągu kolejnego miesiąca, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zaistniałych okolicznościach.

 • Prawo do wycofania zgody

Użytkownik może wycofać zgodę udzieloną na wszelkie przetwarzanie, które na tej zgodzie się opiera

 • Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo dowiedzieć się, czy dotyczące go dane osobowe są aktualnie przetwarzane. W sytuacji, gdy dane są przetwarzane ma prawo do: 

-uzyskania kopii tych danych 

-informacji na temat: kategorii przetwarzanych danych osobowych, pochodzenia danych, odbiorców danych, celów przetwarzania, okresu przechowywania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz praw przewidzianych rozporządzeniem

 • Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Wykonanie tego prawa jest możliwe z poziomu Konta, poprzez samodzielną zmianę Ustawień. W odniesieniu do danych osobowych niedostępnych z poziomu Konta Użytkownik ma prawo żądać sprostowania dotyczących go danych osobowych będących w naszym posiadaniu oraz do uzupełnienia danych

 • Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy nie są one już niezbędne do celów, do jakich zostały zgromadzone, jak również w sytuacji, gdy nie jesteśmy już upoważnieni do ich przetwarzania

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Uprawnienie to przysługuje, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

a) Użytkownik zakwestionował dokładność danych osobowych; Można zażądać ograniczenia przetwarzania na okres weryfikowania przez nas dokładności Twoich danych;

b) nie jesteśmy upoważnieni do przetwarzania danych Użytkownika i zamiast je usunąć, Użytkownik może zażądać ograniczenia ich wykorzystywania;

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych; Do czasu stwierdzenia, czy nasze uzasadnione podstawy są nadrzędne względem Twoich jako osoby, której dane dotyczą, możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania

 • Prawo do przenoszenia danych

W przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika lub w ramach realizacji umowy bądź gdy przetwarzanie odbywa się środkami zautomatyzowanymi Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie Administratora danych osobowych. Użytkownik ma prawo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Użytkownik będzie mógł otrzymać dane osobowe, które nam udostępnił, w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanej formie i nadające się do odczytu w urządzeniu automatycznym

 • Prawo do sprzeciwu

W dowolnej chwili Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych opartego na naszym uzasadnionym interesie, w tym wobec profilowania

Informujemy również, że jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu kontroli w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Zabezpieczenie danych osobowych

Wszystkie dane osobowe, które są podawane korzystając z naszego Sklep Internetowego, lub które są podawane nam kontaktując się z nami, przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.

Staramy się stosować wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne, w taki sposób, aby uniemożliwiać zniszczenie, utratę czy modyfikację posiadanych przez nas danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przy udziale osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz pisemnie zobowiązanych do zachowania tych danych w poufności. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą narzędzi i nośników informatycznych, telematycznych i papierowych, zgodnie z przepisami prawa mającymi zapewnić bezpieczeństwo i poufność, a także aktualność i adekwatność danych w stosunku do deklarowanych celów.

10. Obligatoryjność podawania danych osobowych i konsekwencje ich niepodania

Podanie niektórych danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usług lub zawarcia umowy na odległość z Administratorem. Dane obligatoryjne są oznaczone w Serwisie za pomocą gwiazdki [*]. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i jest niezbędne do jej wykonywania. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, Użytkownik może być obowiązany do podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W zakresie danych osobowych, które są gromadzone automatycznie, ich podanie jest również dobrowolne, a wyrazem takiej woli po stronie Użytkownika jest odpowiedni zestaw ustawień przeglądarki internetowej, z której następuje połączenie z Serwisem.

11. Zmiana polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo zmieniana. Najnowsza wersja przedmiotowego dokumentu jest publikowana w naszym Serwisie. Przyczyną zmian w Polityce Prywatności mogą być rozwój Serwisu, rozwój technologii internetowej czy zmiany w powszechnie obowiązującym prawie.

Wszelkie pytania dotyczące Polityki prywatności Użytkownik może kierować na podane wyżej dane kontaktowe Administratora danych.

Scroll to Top
Przewiń do góry